Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer

“Geen etentje of koffie: ook onder volwassenen is pesten een probleem”, was de titel van een artikel van de NOS vorige maand. Pesten? Dat is toch iets voor kinderen, zullen veel mensen denken, maar ook 1 op de 10 volwassen werknemers is slachtoffer van pestgedrag.

Pesten is te omschrijven als herhaaldelijk negatief sociaal gedrag, zoals: roddelen, achterhouden van informatie of buitensluiting. Pestgedrag heeft vele negatieve effecten op de werksfeer, de motivatie, het ziekteverzuim, het verloop en de prestatie. Daarbij zorgt pesten ook voor organisatiekosten door verminderde productiviteit, verzuimkosten en het inhuren van bemiddelaars. Pestgedrag is vaak langdurig van aard en komt in alle organisatielagen voor. Is pesten dan iets dat alleen de sociaal zwakkere werknemers overkomt? Nee, dit is zeker niet het geval. Laag zelfvertrouwen en weinig assertiviteit maken een werknemer wel vatbaarder voor pestgedrag, maar ook sociaal sterke werknemers kunnen pestgedrag ondervinden.

Hoe pak je pesten aan? Er zijn diverse manieren waarop je pestgedrag in beeld kan krijgen. Zo kan een vragenlijst veel inzichten geven in individuele ervaringen. Een mogelijk nadeel van vragenlijsten is dat werknemers vaak bang zijn dat hun anonimiteit niet wordt gewaarborgd. Goed is om aandacht te geven aan preventie, observatie en oplossingen. Hieronder vind je een aantal tips:

  • Hanteer een op maat gemaakt anti-pestbeleid. Draag dit beleid actief uit: geef aan nieuwe werknemers helder door dat pesten niet getolereerd wordt. Houdt je ogen goed open en spreek werknemers en collega’s direct aan op pestgedrag.
  • Geef zelf het goede voorbeeld. Hoewel jij jezelf niet als pester ziet, kunnen ‘grapjes’ soms anders worden opgepakt dan bedoelt.
  • Wijs een vertrouwenspersoon aan. Voor werknemers is het belangrijk om hun verhaal te kunnen doen en het gevoel te hebben dat er serieus wordt geluisterd. Ga ook echt aan de slag met het verhaal, zodat de werknemer zich gehoord voelt.
  • Zorg voor een veilig sfeer binnen het team. Wanneer een team bijvoorbeeld streeft naar het leren van fouten, elkaar respecteert en een gezamenlijk doel heeft, zal dit de verbondenheid bevorderen en pestgedrag verminderen.
  • Betrek het gehele team bij het verminderen van het pestgedrag. Wanneer iedereen binnen het team zich verantwoordelijk voelt voor een goede werksfeer, zullen collega’s de pester eerder aanspreken en zal het gedrag ook sneller veranderen.

Welke benadering het beste werkt, is afhankelijk van diverse factoren binnen de organisatie. Wil je een advies over dit of over een ander onderwerp? Neem dan contact op met Flexis Uitzendbureau (024-3505002, hr-advies@flexisuitzendbureau.nl)